WWW.Vcoin.In phiên bản 2013 . Cổng hack game hàng đầu Việt Nam

Vật Phẩm Võ Lâm Chí Mộng


  Hack ZingXu Mới Nhất
  Mua Vật Phẩm vĩnh viễn Võ Lâm Chí Mộng bằng thẻ điện thoại viettel
  nhận Vật Phẩm , trang bị ngay lập tức
  Sau khi mua thành công , bạn vào game Võ Lâm Chí Mộng để nhận Vật phẩm

  Nguyên Bảo Đặc Biệt

  Thông Linh Đơn
  Dùng để thông tinh cho Long Lân

  Số Lượng : 20 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : 30 ngày

  Ngọc Tỉ Thuần
  Ghép đá quý(6)-> đá quý(7)

  Số Lượng : 6 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Đá Chế Tạo-Trang Bị
  Đúc trang bị
  cấp 60->truyền thuyết

  Số Lượng : 2 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Thú cưỡi thần đơn
  Tăng 100 điểm
  cho chú chiến

  Số Lượng : 2 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Long Tu Đơn
  Tăng 100 tấn công
  cho nhân vật

  Số Lượng : 20 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hồng Ngọc (Cấp 10)
  Khảm vũ khí
  +500 tấn công

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn (Không Khoá)
  Trang bị cao cấp

  Thần Long Phù
  Thuộc tính cơ bản
  Tăng cấp tất cả võ công +15

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Dực
  Thuộc tính cơ bản
  Tấn công +5000,Sinh Lực +50000

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Long Ngâm
  Thuộc tính cơ bản:
  Tấn công +6000, Sinh Lực +60000

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)
  Nguyên Bảo Trang Bị

  Bia Ám Khí
  Đạo cụ cần để thăng cấp
  lĩnh ngộ Ám Khi

  Số Lượng : 100 cái

  Giá Bán : 50.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Đồ Chiến Văn
  Tăng Chiến Văn cho trang bị
  tại NPC Cường Hóa

  Số Lượng : 120 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Long Thú Cân
  Nguyên liệu cần để
  thăng cấp Cung Tiễn

  Số Lượng : 365 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)
  Thuốc Nguyên Bảo Thăng Cấp

  Dịch Cân Kinh
  Nguyên liệu cần để
  lĩnh ngộ Dịch Cân Kinh

  Số Lượng : 350 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Vé Thái Hư Cổ
  Nguyên liệu cần để
  thăng cấp Tu Hành

  Số Lượng : 275 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Bí Kíp Giáng Long
  Nguyên liệu thăng cấp
  Giáng Long Thập Bát Chưởng

  Số Lượng : 80 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Bích Linh Đơn
  Nguyên liệu thăng cấp
  cảnh giới Đan Điền

  Số Lượng : 250 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Thăng Đoạn Thạch
  Nguyên liệu cần để
  tăng số Ống tiêu

  Số Lượng : 110 cái

  Giá Bán : 60.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Bồ Đề Đơn
  Nguyên liệu cần để
  đột phá cảnh giới bản thân

  Số Lượng : 330 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hỏa Long Đơn
  Nguyên liệu cần để
  lĩnh ngộ Cửu Dương

  Số Lượng : 200 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hỗn Nguyên Đơn
  Nguyên liệu cần để
  lĩnh ngộ Cô Cửu kiếm

  Số Lượng : 200 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Bí Kíp Phi Long
  Nguyên liệu cần để
  lĩnh ngộ Phi Long Thám Vân Thủ

  Số Lượng : 250 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)
  Thuốc Nguyên Bảo Thú Cưỡi

  Thú Cưỡi Đơn-Truyền Thuyết
  Giúp Kỳ Lân, Long Lân
  thăng cấp Truyền Thuyết

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hồn Huyền Vũ
  Thăng cấp Long Lân(TT)
  thành Thánh Thú Huyền Vũ

  Số Lượng : 100 cái

  Giá Bán : 50.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hồn Thanh Long
  Thăng cấp Long Lân(TT)
  thành Thánh Thú Thanh Long

  Số Lượng : 335 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hồn Bạch Hổ
  Thăng cấp Long Lân(TT)
  thành Thánh Thú Bạch Hổ

  Số Lượng : 310 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hồn Chu Tước
  Thăng cấp Long Lân(TT)
  thành Thánh Thú Chu Tước

  Số Lượng : 280 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Luyện Cốt Đơn
  Nguyên liệu cần để cường hóa
  Thú Cưỡi cấp cao

  Số Lượng : 380 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Tiến Cấp Phù
  Nguyên liệu giữ nguyên
  phẩm chất thú khi cường hóa

  Số Lượng : 170 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Kỹ Năng Đơn
  Nguyên liệu thiết lập
  kĩ năng thú cưới bất kỳ

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 50.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Tư Chấn Đơn (Siêu)
  Tăng đầy 4 loại điểm tiềm năng
  cho Thú cưỡi hiện tại

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)
  Nguyên Bảo Hoạt Động

  Hổ Phách-Sửu
  Kích hoạt [Bôn Ngư Tống Hỷ ]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Dần
  Kích hoạt [Hổ Hỗn Sinh Uy]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Thìn
  Kích hoạt [Long Đằng Tứ Hải]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Mùi
  Kích hoạt [Tam Dương Khai Thái]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Dậu
  Kích hoạt [Hùng Kê Báo Hiểu]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Tuất
  Kích hoạt [Thần Khuyến Thủ Tuế]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Hợi
  Kích hoạt [Thụy Trư Chiêu Tài]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Tiến cấp phù
  Nguyên liệu giữ nguyên
  phẩm chất thú khi cường hóa

  Số Lượng : 500 cái

  Giá Bán : 200.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)


Thống Kê Web & Liên Hệ


  Số người đang Online:  
  Lượt Hack thành công: luot truy cap

  Thắc mắc khi hack bằng phần mềm:

  Gọi: 09.34.32.73.53 (Admin)


  Thắc mắc khi hack trực tuyến hoặc SHOP:  bấm pause ở biểu tượng || để dừng nhạc
  để yêu cầu nhạc , vui lòng pm yh! : nhac_vcoin_in


VNG Logo

Copyright © 2009-2013 Vcoin.IN Hệ Thống Hack Game Lớn Nhất Việt Nam.
Giấy phép ICP số: 41/GP-TTĐT.

Top